Zadaj Pytanie

Wyślij

Dla Lekarzy

Instrukcja

Wrodzone wady rozwojowe u dzieci należy zgłaszać elektronicznie poprzez portal internetowy https://www.register2.rejestrwad.pl/.

Od dnia 01.01.2020 r. nie obowiązuje forma papierowa zgłoszenia.

 


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA WRODZONEJ WADY ROZWOJOWEJ DO
 
POLSKIEGO REJESTRU WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH
(PRWWR)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w
sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
(Dz.U.
2018 poz. 1196)

Pobierz:

Podstawą monitorowania wad wrodzonych w populacji, identyfikacji czynników ryzyka, działań profilaktycznych oraz działań zmierzających do poprawy opieki medycznej są rejestry wad wrodzonych. W Polsce jest to Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR). PRWWR jest częścią EUROCAT, światowej sieci rejestrów zajmującej się monitorowaniem wad wrodzonych w Europie i na świecie.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. (pierwszy obowiązujący z 19 grudnia 2014 r.) w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych nakłada obowiązek zgłaszania wrodzonych wad rozwojowych przez podmioty lecznicze wykonujące świadczenia zdrowotne w zakresie neonatologii, położnictwa, genetyki klinicznej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, pediatrii, kardiologii dziecięcej, okulistyki, neurologii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej, intensywnej terapii dziecięcej, podstawowej opieki zdrowotnej, patomorfologii, chorób płuc, endokrynologii i diabetologii  dziecięcej, psychiatrii dzieci i młodzieży nie rzadziej niż raz w miesiącu, do 15 dnia następnego miesiąca.

Wada powinna być zgłoszona przez lekarza elektronicznie poprzez portal internetowy https://www.register2.rejestrwad.pl/. Wymaga  to wcześniejszej, jednorazowej rejestracji lekarza w Systemie Elektronicznej Rejestracji Wad. W toku rejestracji lekarz wybiera dla siebie niepowtarzalną nazwę użytkownika (login) oraz hasło dostępu do Systemu.

Fakt zgłoszenia wady u dziecka do Rejestru należy odnotować w Książeczce Zdrowia Dziecka w rubryce wady rozwojowe lub przy informacji o badaniach przesiewowych.

 

Technika wypełniania
formularza zgłoszenia wrodzonej wady u dziecka do PRWWR.
 

  1. Zgłoszenie wady następuje jedynie w momencie jej wystąpienia, nie raportuje się sytuacji zerowego wystąpienia wad wrodzonych w jednostce w danym miesiącu.
  2. Zgłoszenie dotyczy rozpoznanych wad  u dzieci urodzonych żywo lub martwo oraz wad wykrytych prenatalnie.
  3. Formularz zgłoszeniowy wypełnia lekarz stwierdzający wadę.
  4. W przypadku wątpliwości, czy daną nieprawidłowość kwalifikować jako wadę wrodzoną, należy zawsze wypełnić formularz.
  5. W przypadku, gdy dziecko pochodzi z ciąży mnogiej należy wypełnić osobny formularz  dla każdego noworodka z wrodzoną wadą rozwojową.
  6. Opis wady należy podać w języku polskim. Należy dokładnie opisać każdą stwierdzoną wadę z podaniem narządu i lokalizacji.
  7. Informacje dotyczące badania patomorfologicznego należy wypełnić zarówno dla noworodków żywo urodzonych, które zmarły, jak i martwych urodzeń.
  8. Formularz papierowy powinien być podpisany przez lekarza zgłaszającego wadę, zawierać jego imienną pieczątkę oraz czytelną pieczęć jednostki zgłaszającej.

Aktualności

Platforma Informacyjna "Choroby rzadkie"

20 października 2023

Zapraszamy na nowopowstałą Platformę Informacyjną "Choroby rzadkie".

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: