Zadaj Pytanie

Wyślij

Bibliografia PRWWR

Doniesienia zjazdowe – krajowe

 1. Anna Latos-Bieleńska; „Choroby rzadkie, które zapamiętałam na całe życie.” Sympozjum „Dzień Chorób Rzadkich: od eksperymentu do leczenia”; Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, 28.02.2018

 2. Anna Latos-Bieleńska; „Przedziwny świat chorób rzadkich”; Konferencja Młodzież w Świecie Nauki, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, Poznań, 26.4.2018

 3. Anna Latos-Bieleńska; „Zastosowanie mikromacierzy w ocenie kariotypu poronionych kosmówek; Warsztaty „Wybrane patologie wczesnej ciąży – aktualny stan wiedzy”, Centrum Biologii Medycznej UMP, Poznań, 19.5.2018

 4. Anna Latos-Bieleńska; „Współczesne możliwości badań genetycznych w neonatologii”; Konferencja Naukowa Oddziału Dolnośląskiego PT Neonatologicznego; Moszna Zamek, 25-26. 5.2018.

 5. Anna Latos-Bieleńska, Delfina Popiel, Adam Dawidziuk, Joanna Janowska, Karolina Matuszewska, Grzegorz Koczyk; Chorzy z kolagenopatiami/fibrylinopatiami zbadani dedykowanym panelem NGS – analiza przypadków.;  IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyków Człowieka, Bydgoszcz, 13-15.9.2018.

 6. Anna Latos-Bieleńska; Badania genetyczne materiału z poronienia – kiedy, jaką metodą (QF-PCR czy mikromacierz CGH) i co z tego wynika dla praktyki klinicznej?; XXXIII Kongres Naukowy PT Ginekologów i Położników. Warsztaty „Genetyka kliniczna w położnictwie i ginekologii”. Warszawa, 13.9.2018.

 7. Anna Latos-Bieleńska; „Genetyka i epigenetyka zespołu Downa.” Konferencja „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Możliwości terapii  w obrębie części twarzowej czaszki.”   Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, Poznań, 2.12.2018.

 8. Latos-Bieleńska A. Mały krok, duże konsekwencje - czyli znaczenie badań genetycznych dla prawidłowej terapii. Ogólnopolska Akademia Pediatrii, 20-21.01.2017.

 9. Latos-Bieleńska A. Czy styl życia i odżywianie naszych rodziców i dziadków miały znaczenie dla funkcjonowania naszych genów? Konferencja Koła Genetycznego STN „Przez żołądek do…DNA”, Poznań, Centrum Biologii Medycznej  UMP, 18.03.2017.

 10. Latos-Bieleńska A. Przypadek, który zapamiętałam na całe życie. II Ogólnopolska Konferencja „Magis in Medicinae”, Poznań, 1.04.2017.

 11. Materna-Kiryluk A. wykład dla studentów należących do Studenckiego Koła Naukowego Młodych Epidemiologów w dniu 11.04.2017 pt. „Wrodzone wady rozwojowe w Polsce i na świecie”

 12. Latos-Bieleńska A. Panel „Medycyna personalizowana” na 10. Forum Inwestycyjne „Ludzie, Technologie, Zarządzanie”,  Tarnów, 24-25.04.2017

 13. Latos-Bieleńska A. Diagnostyka genetyczna z punktu widzenia diagnosty i lekarza - vademecum diagnosty laboratoryjnego. VI edycja Konferencji Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna. Poznań, 25.4.2017.

 14. Latos-Bieleńska A. Terapia Dystrofiii mięśniowej Duchenne’a – blisko, coraz bliżej… I Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi. Aktualny stan wiedzy. Poznań, 28-29.04.2017.

 15. Materna-Kiryluk A. i inni „Mikromacierz kliniczna jako narzędzie do identyfikacji wrodzonych wad rozwojowych układu moczowego o uwarunkowaniu genetycznym” XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Zabrzu 12-13.05.2017

 16. Latos-Bieleńska A., Materna-Kiryluk A., Wiśniewska K., Jamry-Dziurla A., Gajewska E., Czyżewska M., Pellar J., Śmigiel R. i pozostali Członkowie Zespołu Wojewódzkiego oraz pozostali Członkowie PRWWR w Polsce. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) – podsumowanie 20 lat działalności i perspektywy. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polanica Zdrój, 1-2.09.2017.

 17. Latos-Bieleńska A.  Panel dyskusyjny: „Czy system jest gotowy na przełomowe terapie w leczeniu rzadkich chorób genetycznych?” . XXVII Forum Ekonomiczne (2017), Krynica-Zdrój, 5-7.09.2017. 

 18. Latos-Bieleńska A. Diagnostyka genetyczna w praktyce lekarza rodzinnego – jaka i kiedy? VI Kongres PT Medycyny Rodzinnej, Wrocław 29.09.-1.10.2017.

 19. Latos-Bieleńska A., Materna-Kiryluk A. i Zespół PRWWR  Badania genetyczne w kontekście opieki perinatalnej. Szkolenie Hospicjum Perinatalne, Poznań, 9.12.2017.

 20. Latos-Bieleńska A. Rejestr Chorób Rzadkich – jak to zrobić w Polsce?  EUROPLAN III - Polska dla Chorób Rzadkich, Warszawa 14-15.12.2017.

 21. Latos-Bieleńska A. Wskazania do diagnostyki genetycznej w obserwowanych zaburzeniach rozwoju dziecka. Sympozjum: Rozwój małego dziecka – jak i gdzie szukać pomocy? Poznań, 3.04.2014.

 22. Jamsheer A. Sekwencjonowanie eksomu i porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy wysokiej rozdzielczości w identyfikacji nowych przyczyn genetycznych wrodzonych wad kończyn u człowieka. IV Polski Kongres Genetyki. Poznań, 10–13.09.2013, 21–22.

 23. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Wiśniewska K, Badura-Stronka M, Więckowska B, Wiśniewska M, Glazar R, Wolnik-Brzozowska D, Matuszewska K, Jamry-Dziurla A, Kierznowska Z, Borszewska-Kornacka B, Czerwionka-Szafl arska M, Czyżewska M, Godula-Stuglik U, Krawczyński MR, Lauterbach R, Limon J, Sawulicka-Oleszczuk H, Pietrzyk J, Rusin J, Stańczyk J, Szwałkiewicz-Warowicka E, Szczepański M, Walczak M. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) – nowoczesny model rejestru wielofunkcyjnego. IV Polski Kongres Genetyki. Poznań, 10–13.09.2013,

 24. Materna-Kiryluk A, Więckowska B, 4. Wiśniewska K, Krawczyński MR, Czyżewska M, Jaworska-Bobkier R, Walencka Z, Godula-Stuglik U, Latos-Bieleńska A. Identyfi kacja klastera izolowanego wytrzewienia w województwie dolnośląskim na podstawie danych Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR). IV Polski Kongres Genetyki. Poznań, 10–13.09.2013, 96.

 25. Wawrocka A, Sikora A, Kuszel Ł, Krawczyński MR. Od mikrodelecji do mutacji punktowych – szerokie spektrum mutacji u polskich pacjentów z aniridią. IV Polski Kongres Genetyki. Poznań, 10–13.09.2013, 115.

 26. Wiśniewska M, Badura-Stronka M, Brodecki B, Richter J, Śmigiel R, Brzeziński J, Latos-Bieleńska A. Platforma Dysmorfologiczna – elektroniczna metoda konsultacji dysmorfologicznych w Polsce, 5 lat doświadczeń. IV Polski Kongres Genetyki. Poznań, 10–13.09.2013, 81.

 27. Janowska J, Mayer M, Matuszewska K, Sowińska A, Glazar R, Piątek M, Latos-Bieleńska A. Ring chromosome 18 – molecular characteristics determined with the use of clinical microarrays and phenotype description. 12th International Congress of Young Medical Scientists. Poznań, 11–12.05.2012, 207.

 28. Latos-Bieleńska A. Co lekarz rodzinny powinien wiedzieć o genetyce, ale boi się zapytać? VI Kongres Top Medical Trends. Poznań, 23–25.03.2012.

 29. Latos-Bieleńska A, Wiśniewska M. Jak dostrzec, opisać i udokumentować cechy dysmorfi i? Twarz–Dłonie i stopy–Reszta ciała. Duże wady rozwojowe a cechy dysmorfi i. Kiedy cechy dysmorfi i powinny niepokoić, a kiedy nie? Badania genetyczne – kiedy i jakie? IV Szkoła Neonatologii – patrzysz! myślisz! wiesz? Ciechocinek, 15–16.06.2012.

 30. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A. Wady układu moczowego w rejestrze polskim i europejskim. Problemy Nefrologiczne Okresu Noworodkowego. Szkoła Neonatologii. Ciechocinek, 17–18.06.2011.

 31. Latos-Bieleńska A. Identifi cation of the risk of birth defects – an important role of midwife. II Międzynarodowa Konferencja Promocja Zdrowia Reprodukcyjnego. Poznań, 4–5.11.2011.

 32. Latos-Bieleńska A. Nowe spojrzenie na etiopatogenezę wad rozwojowych. Co z tego wynika dla pediatry i rodziny dziecka? XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Szczecin, 9–11.06.2011.

 33. Wojtyla A, Mayer M, Wiśniewska M, Sowińska A, Matuszewska K, Skołożdrzy J, Latos-Bieleńska A. Zastosowanie techniki array-CGH w identyfi kacji duplikacji i delecji w chromosomach par 10 i 20 u dziewczynki z opóźnieniem rozwoju i wadą serca. Opis przypadku. XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Szczecin, 9–11.06.2011.

 34. Janowska J, Mayer M, Matuszewska K, Sowińska A, Glazar R, Piątek M, Latos-Bieleńska A. Chromosom pierścieniowy pary 18 – charakterystyka molekularna z zastosowaniem mikromacierzy klinicznych i opis fenotypu. XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Szczecin, 9–11.06.2011.

 35. Materna-Kiryluk A, Kiryluk K, Sanna-Cherchi S, Gharavi AG, Latos-Bieleńska A. Badania molekularne metodą mikromacierzy w wadach układu moczowego u dzieci w polskiej populacji i ich znaczenie dla poradnictwa genetycznego. XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Szczecin, 9–11.06.2011.

 36. Walczak-Sztulpa J. Zespół Sensenbrenner – ciliopatia spowodowana mutacjami genu IFT122. Sympozjum naukowe: Genetyczne zaburzenia funkcji rzęsek oddechowych. Warszawa, 25.11.2011.

 37. Jamsheer A, Sowińska A, Latos-Bieleńska A. Zidentyfi kowana metodą array-CGH terminalna duplikacja 5q35.2–5q35.3 u pacjenta z fenokopią zespołu Holt-Orama. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Szczecin, 8–11.06.2011.

 38. Biaduń–Popławska A, Giżewska M, Jamsheer A, Walczak M, Zajączek S. Fenotyp zespołu Downa u dziecka z częściową trisomią chromosomu 21 i translokacją t(20p21q) pochodzenia ojcowskiego. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Szczecin, 8–11.06.2011.

 39. Latos-Bieleńska A. Znaczenie Rejestru Wad Wrodzonych we współczesnej medycynie. Konferencja: Diagnostyka i leczenie osteoporozy u młodocianych. Elbląg, 10.09.2010.

 40. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Badura-Stronka M, Wiśniewska K, Wiśniewska M, Mejnartowicz JP, Jamsheer A, Chrzanowska K, Krajewska-Walasek M oraz pozostali członkowie PRWWR. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych EUROCAT w identyfi kacji rzadkich chorób. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Macierzyństwo we współczesnym świecie. Edukacja młodzieży. Kalisz, 5.06.2009.

 41. Latos-Bieleńska A. Monitorowanie i nowoczesna diagnostyka genetyczna wad wrodzonych w Polsce i na świecie. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Postępy w perinatologii i ginekologii. Wrocław, 27–29.05.2010.

 42. Materna-Kiryluk A. Genetyczne aspekty najczęstszych wrodzonych wad układu moczowego u dzieci. Konferencja naukowo-szkoleniowa: Postępy w neonatologii. Duszniki, 8–9.05.2009.

 43. Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone w regionie dolnośląskim i opolskim na tle Polski i Europy. Konferencja naukowo-szkoleniowa: Postępy w neonatologii. Duszniki, 8–9.05.2009.

 44. Jamsheer A. Wady kończyn – aspekty genetyczne i kliniczne, Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa: Postępy w Intensywnej Terapii Noworodkowej i Dziecięcej. Wisła, 28.02–4.03.2010.

 45. Latos-Bieleńska A, Badura-Stronka M. Scientifi c Workshop: H 25. eath and Environment information system in Poland in the context of the rapid inquiry facility (RIF) application: Polish Registry of Congenital Malformations – aims and organization of the registry monitoring almost 400,000 births a year. Łódź, 9–11.10.2008.

 46. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz JP, Badura-Stronka M oraz pozostali członkowie Zespołu PRWWR. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) w EUROCAT. Biuletyn Informacyjny Komisji Wad Rozwojowych i Poradnictwa Genetycznego Komitetu Rozwoju Człowieka PAN Nr 1. Poznań, 2008, 12–16.

 47. Latos-Bieleńska A. Kobiety wiejskie w Polsce a problem wrodzonych wad rozwojowych u noworodków. IV Forum Zdrowia Kobiety: O lepszą jakość życia kobiety. Kalisz, 3–4.10.2008.

 48. Latos-Bieleńska A. Stan opieki genetycznej nad dziećmi z wadami wrodzonymi w Polsce. XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego: Od narodzin do dojrzałości. Postępy w diagnostyce i terapii. Łódź, 24–26.05.2007.

 49. Latos-Bieleńska A. Poradnictwo genetyczne w profi laktyce wad wrodzonych – aktualna sytuacja w Polsce. III Forum Zdrowia Kobiety: Wybrane aspekty profi laktyki w położnictwie i ginekologii. Kalisz, 23–24.11.2007.

 50. Jamsheer A, Materna-Kiryluk A, Badura-Stronka M, Wiśniewska K, Więckowska B, Mejnartowicz J, Balcar-Boroń A, Borszewska-Kornacka M, Czerwionka-Szafl arska M, Gajewska E, Godula-Stuglik U, Krawczyński M, Limon J, Rusin J, Sawulicka-Oleszczuk H, Szwałkiewicz-Warowicka E, Świetliński J, Walczak M, Latos-Bieleńska A. Wrodzone wady rozwojowe u noworodków z rozpoznaniem sekwencji pasm owodniowych, urodzonych na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych w latach 1998–2006. Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne: Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków. Warszawa, 16–17.11.2007.

 51. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Badura-Stronka M, Mejnartowicz J, Kornacka M, Bręborowicz G, Czerwionka-Szafl arska M, Gadzinowski J, Gajewska E, Godula-Stuglik U, Helwich E, Kondała-Chojnacka A, Krawczyński M, Limon J, Sawulicka-Oleszczuk H, Oleszczuk J, Piróg M, Rusin J, Stańczyk J, Szwałkiewicz-Warowicka E, Świetliński J, Walczak M, Wiśniewska K. Epidemiologia wad „letalnych” u noworodków w populacji polskiej na tle Europy. Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne: Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków. Warszawa, 16–17.11.2007.

 52. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – aktualna sytuacja w województwach dolnośląskim i opolskim. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Aktualne Problemy w Neonatologii. Wrocław, 2.10.2007.

 53. Latos-Bieleńska A. Rola EUROCAT – możliwości, cele i założenia. Nowoczesne postępowanie w ginekologii i perinatologii. Wisła, 14–16.09.2007.

 54. Latos-Bieleńska A, Wiśniewska M, Materna-Kiryluk A, Badura-Stronka M, Bocian E, Chrzanowska K, Haus O, Jakubowski L, Juraszek A, Kałużewski B, Koczkodaj D, Kowalczyk JR, Krajewska-Walasek M, Krupa I, Lassota M, Limon J, Mazurczak T, Michalska-Sikorska T, Obersztyn E, Pilch J, Piotrowicz M, Pyrkosz A, Sąsiadek M, Sorbaj-Sucharska G, Stembalska-Kozłowska A, Wierzba J, Wiśniewska K, Wojcierowski J, Zajączek S, Zaremba J, Borszewska-Kornacka B, Gajewska E, Godula-Stuglik U, Krawczyński M, Mejnartowicz J, Sawulicka-Oleszczuk H, Oleszczuk J, Rusin J, Stańczyk J, Suzin J, Szwałkiewicz-Warowicka E, Świetliński J, Walczak M. Stan opieki genetycznej nad dziećmi z wadami wrodzonymi w Polsce. II Polski Kongres Genetyki. Warszawa, 18– 20.09.2007.

 55. Jamsheer A, Materna-Kiryluk A, Badura-Stronka M, Wiśniewska K, Więckowska B, Mejnartowicz J, Balcar-Boroń A, Borszewska-Kornacka M, Czerwionka-Szafl arska M, Gajewska E, Godula-Stuglik U, Krawczyński M, Limon J, Rusin J, Sawulicka-Oleszczuk H, Szwałkiewicz-Warowicka E, Świetliński J, Walczak M, Latos-Bieleńska A. Wrodzone wady rozwojowe u noworodków z rozpoznaniem sekwencji pasm owodniowych, urodzonych na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych w latach 1998–2006. Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków. Warszawa, 16–17.11.2007.

 56. Latos-Bieleńska A i Zespół PRWWR. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w profi laktyce wad wrodzonych i planowaniu opieki medycznej. Progestageny w ginekologii i położnictwie. Wybrane problemy genetyczne w położnictwie. Katowice, 9.12.2006.

 57. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz JP, Badura M, Borszewska-Kornacka M, Bręborowicz G, Czerwionka-Szafl arska M, Dobrzańska A, Gajewska E, Godula-Stuglik U, Helwich E, Krawczyński M, Limon J, Sawulicka-Oleszczuk H, J. Oleszczuk, Rusin J, Stańczyk J, Szczapa J, Szwałkiewicz-Warowicka E, Świetliński J, Walczak M, Wiśniewska K oraz pozostali członkowie Zespołu PRWWR. Poronienia samoistne i porody martwe a ryzyko urodzenia dziecka z wadami – dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ginekologia Polska. 2006, Suppl. I:409.

 58. Krajewska-Walasek M, Jezela-Stanek A, Spodar K, Gajdulewicz M, Małunowicz E, Ciara E, Materna-Kiryluk A, Goryluk-Kozakiewicz B, Popowska E, Chrzanowska K, Latos-Bieleńska A. Częstość występowania zespołu Smitha, Lemlego i Opitz: trzyletni ogólnopolski system prospektywnego rejestrowania nowych przypadków choroby. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Lublin, 25–27.09.2006, 35–36.

 59. Sawulicka-Oleszczuk H. Polski Rejestr Wrodzonych 39. Wad Rozwojowych w województwie lubelskim. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego. 25–27.09.2006, 189.

 60. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A oraz pozostali członkowie Zespołu PRWWR. Poronienia samoistne i porody martwe a ryzyko urodzenia dziecka z wadami – dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań, 28–30.09.2006.

 61. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Balcar-Boroń A, Borszewska-Kornacka M, Czerwionka-Szafl arska M, Dobrzańska A, Gadzinowski J, Gajewska E, Godula-Stuglik U, Helwich E, Krawczyński M, Limon J, Sawulicka-Oleszczuk H, Szczapa J, Rusin J, Stańczyk J, Szwałkiewicz-Warowicka E, Świetliński J, Walczak M, Wąsowska- Królikowska K. Rejestry Wrodzonych Wad Rozwojowych w poszukiwaniu czynników ryzyka i profi laktyce wad wrodzonych. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) w EUROCAT. XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16–18.06.2005, 59.

 62. Latos-Bieleńska A. Dlaczego należy monitorować wrodzone wady rozwojowe?. Konferencja Naukowa Od propedeutyki pediatrii do gastroenterologii. Poznań, 3.12.2005.

 63. Latos-Bieleńska A. Skala problemu wad rozwojowych w Polsce (PRWWR). II Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii. Łódź, 7–8.10.2005.

 64. Latos-Bieleńska A. Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych w Polsce – dane z PRWWR. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Warszawa, 28–29.10.2005.

 65. Badura M. Małogłowie jako wada izolowana lub część zespołu mnogich wad rozwojowych u dzieci żywo urodzonych w latach 1998–2002 na terenie objętym Polskim Rejestrem Wad Rozwojowych. XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16–18.06.2005.

 66. Górska-Kot A. Występowanie wad wrodzonych u dzieci urodzonych w roku 2002 w powiecie przeworskim. XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Rzeszów, 16–18.06.2005.

 67. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w identyfi kacji rzadkich chorób. Konferencja: Rzadkie choroby. Medyczne, prawne, etyczne i ekonomiczne aspekty udzielania świadczeń zdrowotnych w świetle aktualnego stanu wiedzy. Warszawa, 16.12.2005.

 68. Latos-Bieleńska A. Epidemiologia wad serca w Polsce w świetle danych z EUROCAT. XXI Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne NT. Wybrane aspekty oceny i rozwoju noworodka. Poznań-Kiekrz, 25– 27.11.2004.

 69. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w projektach EUROCAT. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe: Postępy w Neonatologii. Szklarska Poręba, 22–23.10.2004.

 70. Materna-Kiryluk A, Wiśniewska K, Badura M, Mejnartowicz JP, Czerwionka-Szafl arska M, Gajewska E, Krawczyński M, Limon J, Walczak M, Latos-Bieleńska A. Wady przedniej ściany brzucha – częstość występowania i wybrane czynniki ryzyka – dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych – PRWWR. Polski Kongres Genetyki. Gdańsk, 6–9.09.2004.

 71. Latos-Bieleńska A. Poradnictwo genetyczne dla rodzin, w których urodziło się dziecko z wadami rozwojowymi – współpraca neonatologa i genetyka. XX Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Postępy w Neonatologii. Katowice, 20–22.05.2004.

 72. Latos-Bieleńska A. Wady rozwojowe z opóźnieniem rozwoju – dane z EUROCAT. Jubileusz 75-leciaWielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Dziś i jutro genetyki w służbie pediatrii. Poznań, 24.04.2004.

 73. Latos-Bieleńska A. Genetyka wad wrodzonych układu moczowego. III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Łódź, 24–26.04.2003.

 74. Wierzba J, Ochman K, Jagłowska K, Maternik M, Czarniak P, Markowicz A, Kosiak W. Rejestr Wad Wrodzonych – wady wrodzone układu moczowego w województwie pomorskim w latach 1999–2001. III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Łódź, 24–26.04.2003.

 75. Latos-Bieleńska A. Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków. Krajowy Rejestr Wad Wrodzonych. I Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne. Warszawa, 9–10.05.2003.

 76. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Badura M. Wrodzone wady rozwojowe u zmarłych niemowląt zgłoszonych do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych w latach 1998–2000. XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Bydgoszcz, 17–20.09.2003.

 77. Latos-Bieleńska A. Wrodzone Wady Rozwojowe – poważny problem medyczny i społeczny Polski i Europy u progu XXI wieku. I Kongres Demografi czny: System wartości a procesy demografi czne. Kraków, 23– 24.10.2002.

 78. Bulak J, Kaczmarek E, Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, M 58. ejnartowicz J. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – sieciowy system informacji, monitorowania, profi laktyki i poradnictwa genetycznego. Konferencja: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne MISSI. Kliczków, 19–20.09.2002.

 79. Latos-Bieleńska A. Program monitorowania wad wrodzonych w Polsce – znaczenie dla perinatologii i genetyki. III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej: Perinatologia XXI wieku. Łódź, 26–28.09.2002.

 80. Latos-Bieleńska A. Program monitorowania wad wrodzonych – korzyści dla neonatologa i położnika. Interaktywna Konferencja Naukowa: Aktualne problemy perinatologii i ginekologii. Zabrze-Szczyrk, 3–6.04.2002.

 81. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych. XXVI Konferencja Perinatalna. Lublin, 12.04.2002.

 82. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych PRWWR. Mapa wrodzonych wad rozwojowych na terenie kraju (PRWWR). Konferencja Sekcji Endokrynologii i Menopauzy oraz Sekcja Genetyki Klinicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Hirsutyzm. Szklarska Poręba, 6–8.12.2002.

 83. Piróg M, Materna-Kiryluk A, Gajewska E. Zabezpieczenie opieki medycznej nad dziećmi z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w województwie dolnośląskim i opolskim. Postępy Neonatologii. 2002, Suppl. I (III):52–56.

 84. Piróg M, Materna-Kiryluk A, Gajewska E. Ocena stanu opieki medycznej nad dziećmi z zespołem Downa w województwie dolnośląskim i opolskim. Postępy Neonatologii. 2002, Suppl. I (III):47–51.

 85. Zawirska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Raszeja-Kotelba B, Latos-Bieleńska A. Częstość występowania i rodzaje wrodzonych wad skóry, włosów i paznokci u dzieci objętych Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych. Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa. 2001, Suppl. 1(3):155.

 86. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Krawczyński M, Limon J, Gajewska E, Walczak M, Balcar-Boroń A, Stańczyk J. Czynniki ryzyka wystąpienia izolowanych wad rozwojowych – dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, Streszczenia XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetycznego: Genetyka w służbie człowieka. Poznań 11–13.06.2001, 139.

 87. Mejnartowicz J, Materna-Kiryluk A, Krawczyński M, Balcar-Boroń A, Szymański W, Jaźwicka G, Szułczyński J, Korbal P, Latos-Bieleńska A. Analiza wad współistniejących u dzieci obarczonych różnymi typami wad cewy nerwowej. Streszczenie XIV Zjazdu Polskiego Towarzystw Genetycznego: Genetyka w służbie człowieka. Poznań 11–13.06.2001, 142.

 88. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Gajewska E, Limon J, Krawczyński M, Balcar-Boroń A, Stańczyk J, Mejnartowicz J, Pellar J, Kornacka MK, Szczapa J, Gadzinowski J, Godula-Stuglik U, Czerwionka-Szaflarska M, Kamiński K, Świetliński J, Cichy W, Sąsiadek M, Haus O, Lubiński J, Kałużewski B, Zajączek S, Pyrkosz A, Szałkiewicz-Warowicka E, Kossakowska- Krajewska A, Czyżewska M, Bronicka E. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródeł identyfi kacji dzieci z wadami metabolicznymi. VI Polskie Sympozjum NT. Wrodzonych wad metabolizmu. Pułtusk, 8–9.10.2001.

 89. Latos-Bieleńska A. Ocena zapotrzebowania w Polsce na pierwotną profi laktykę genetycznie uwarunkowanych wad wrodzonych. XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin, 13–16.11.2000.

 90. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Krawczyński M, Gajewska E, Balcar-Boroń A, Walczak M, Limon J. Sympozjum Neonatologiczne: Aspekty epidemiologiczne, genetyczne i kliniczne wad rozwojowych u noworodków. Kiekrz, 28–30.09.2000.

 91. Latos-Bieleńska A. Cele i założenia organizacyjne programu monitorowania i poprawy pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych w Polsce. Konferencja Naukowa. Katowice, 27.11.2000.

 92. Wiśniewska M, Glazar R, Wolnik-Brzozowska D et al. Noworodki z zespołami wad wrodzonych zgłoszone do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych – wybrane przypadki kliniczne w połączeniu z elementami poradnictwa genetycznego. Kiekrz, 28–30.09.2000.

 93. Latos-Bieleńska A, Glazar R, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Limon J, Krawczyński MR, Wiśniewska M, Wolnik-Brzozowska D, Ignyś A, Błońska-Polarczyk B, Lubiński J, Sąsiadek M, Haus O, Kałużewski B, Jakubowski L, Krawczyński M, Balcar-Boroń A, Gajewska E, Walczak M, Stańczyk J, Szwałkiewicz-Warowicka E, Kossakowska-Krajewska A, Szymański W, Korbal P, Szułczyński J, Zajączek S, Wierzba J oraz pozostali członkowie Zespołów ds. PRWWR. Ocena zapotrzebowania w Polsce na poradnictwo genetyczne po urodzeniu się dziecka z wadami rozwojowymi – dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Postępy Neonatologii. Kiekrz, 28–30.09.2000, Suppl. I: 434–438.

 94. Wiśniewska M, Glazar R, Wolnik-Brzozowska D et al. Wiarygodność rejestru wad wrodzonych jako źródła identyfikacji rodzin ryzyka genetycznego. Kiekrz, 28–30.09.2000.

 95. Krawczyński MR, Gotz-Więckowska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Krawczyński M, Balcar-Boroń A, Gajewska E, Walczak M, Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone oczu u dzieci urodzonych w latach 1997–1999 na terenie zachodniej Polski. Kiekrz, 28–30.09.2000.

 96. Balcar-Boroń A, Czerwionka-Szafl arska M, Szymański W, Jóźwicka G, Jóźwicki W, Szułczyński J, Korbal P, Goszczyńska D, Haus O, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Latos-Bieleńska A. Analiza częstości występowania i rodzaju wrodzonych wad rozwojowych na terenie regionu kujawsko-pomorskiego u dzieci urodzonych w roku 1998. Kiekrz, 28–30.09.2000.

 97. Walczak M, Fydryk J, Chrystyniak H, Subicka D 77. , Janowska I, Podbielski D, Zimoń T, Chosia M, Gawrych E, Baryła-Pankiewicz E, Zajączek S, Staroniewska I, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Latos-Bieleńska A oraz członkowie Regionalnego Zespołu ds. PRWWR. Częstość wad wrodzonych u niemowląt urodzonych na terenie Pomorza Zachodniego w 1998 roku (doniesienie wstępne). Postępy Neonatologii. 2000, Suppl. I: 92–95.

 98. Kossakowska-Krajewska A, Szwałkiewicz-Warowicka E, Mejnartowicz J, Materna-Kiryluk A, Latos-Bieleńska A, Choiński W., Donay-Pukińska J, Dziubińska-Kolender E, Gryglicka M, Kaczmarek A, Poniatowska G, Sokołowska S, Stefanowicz M, Zychowicz Cz. Analiza wrodzonych wad rozwojowych u noworodków miast i wsi województwa olsztyńskiego w 1998 roku. Postępy Neonatologii. 2000, Suppl. I:40–47.

 99. Latos-Bieleńska A. PRWWR – znaczenie w profi laktyce wad wrodzonych. Konferencja naukowa: Profi laktyka w Pediatrii. Warszawa, 20.10.2000.

 100. Latos-Bieleńska A, Krawczyński MR, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Wolnik-Brzozowska D, Wiśniewska M, Glazar R, Ignyś A, Korbal P, Iciek L, Krawczyński M, Balcar-Boroń A, Walczak M, Walczak M, Szymański W. Wady wrodzone układu płciowego u dzieci urodzonych na terenie regionów: bydgoskiego, szczecińskiego i wielkopolskiego (obecne województwa: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie) w 1998 roku. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych. Zakopane, 1–3.06.2000.

 101. Jeżewska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Krawczyński M, Gajewska E, Walczak M, Balcar-Boroń A, Limon J, Szwałkiewicz-Warowicka E, Raszeja-Kotelba B, Latos-Bieleńska A. Wrodzone wady skóry i jej przydatków u dzieci w wieku 0–2 roku życia urodzonych na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych w latach 1997–1999. Postępy Neonatologii. 2000, Suppl. I:374–378.

 102. Ignyś A, Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz J, Krawczyński M, Wolnik-Brzozowska D, Krawczyński MR, Wiśniewska K, Glazar R, Błońska-Polarczyk B, Głowacki M, Suppliński J, Kornacka M, Walczak M, Iciek L, Paśnicki M, Szłapińska-Niemiec A i pozostali członkowie Regionalnego Zespołu ds. PRWWR. Częstość występowania i obserwowane korelacje deformacji kończyn u noworodków w latach 1997– 1998 w województwie wielkopolskim i Ziemi Lubuskiej. Post Neonat. 2000, Suppl. I:187–190.

 103. Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone u noworodków – genetyka, diagnostyka i postępowanie. Konferencja naukowo-szkoleniowa. Pediatria Praktyczna. Poznań, 10.03.1999.

 104. Latos-Bieleńska A. Poradnictwo genetyczne oraz pre- i postnatalna diagnostyka chorób genetycznie uwarunkowanych. Konferencja naukowo-szkoleniowa. Olsztyn, 7.04.1999.

 105. Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone – przypadek czy przeznaczenie. Poznański Kongres Studentów Medycyny. Poznań, 26.04.1999.

 106. Latos-Bieleńska A, Limon J, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz JP, Sąsiadek M, Lubiński J, Kałużewski B, Haus O, Krawczyński MR, Wolnik-Brzozowska D, Wiśniewska M, Glazar R, Ignyś A, Błońska-Polarczyk B. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako element poprawy opieki genetycznej w Polsce. Materiały zjazdowe II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Poznań, 24–26.05.1999.

 107. Krawczyński M, Korman E, Kornacka K, Maciejewski J, Wachowiak J, Walczak M, Wysocki J, Materna- Kiryluk A, Krawczyński MR, Mejnartowicz JP, Wiśniewska M, Glazar R, Wolnik-Brzozowska D, Błońska-Polarczyk B, Ignyś A, Latos-Bieleńska A. Analiza epidemiologiczna wrodzonych wad rozwojowych w regionie poznańskim w 1997 r. XXVI Ogólnopolski Kongres Pediatrów. Mikołajki, 6–9.06.1999.

 108. Mejnartowicz JP, Materna-Kiryluk A, Czyżewska M, Krawczyński M, Balcar-Baroń A, Gajewska E, Limon J, Walczak M, Stańczyk J, Szałkiewicz-Warowicka E, Krawczyński MR, Wiśniewska M, Glazar R, Wolnik-Brzozowska

 109. D, Błońska-Polarczyk B, Ignyś A, Latos-Bieleńska A et al. Epidemiologia wad cewy nerwowej na terenie objętym PRWWR. XXVI Ogólnopolski Kongres Pediatrów, Mikołajki, 6–9.06.1999.

 110. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Krawczyński MR, Mejnartowicz JP, Krawczyński M, Gajewska E, Limon J, A. Balcar-Baroń, Walczak M, Stańczyk J. Genital malformations in Poland – Data from the Polish Registry of Congenital Malformations. European Society for Paediatric Endocrinology. Warszawa, 29.08.–1.09.1999.

 111. Zimoń T, Walczak M, Fydryk J, Ronik-Walknowska E, Czajka R, Chosia M, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz JP, Gawrych E, Baryła-Pankiewicz E, Hulak A, Zajączek S, Romanowski A, Rudnicki J, Staroniewska I, Latos-Bieleńska A. Częstość i rodzaj wrodzonych wad rozwojowych u bliźniąt urodzonych na terenie Pomorza Zachodniego w okresie 1.7.1997–31.12.1988. II Szczecińska Konferencja Naukowa: Bliźnięta w różnych okresach życia: Aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne i społeczne. Szczecin, 13–14.08.1999.

 112. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz JP, Glazar R, Gajewska E, Balcar-Boroń A, Walczak M, Krawczyński M, Limon J, Stańczyk J, Szymański W, Korbal P, Szułczyński J, Goszczyńska D, Jóźwicka G, Hulak A, Chrystyniak H. PRWWR jako źródło identyfi kacji dzieci z wadami rozwojowymi i poprawy profi laktyki wad wrodzonych na terenie kraju. IV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Katowice, 7–8.10.1999.

 113. Latos-Bieleńska A, Glazar R, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz JP, Wiśniewska M, Wolnik-Brzozowska D, Limon J, Sąsiadek M, Lubiński J, Zajączek S, Walter-Szymańska E, Kałużewski B, Marcinkowska A, Wysoczańska B, Brząkalska M, Szałkiewicz-Warowicka E, Kosakowska-Krajewska A. Znaczenie PRWWR we wczesnym rozpoznaniu zespołów genetycznych. I Ogólnopolskie Sympozjum: Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Białystok, 19–21.10.1999.

 114. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz JP 93. , Krawczyński M, Balcar-Boroń A, Gajewska E, Limon J, Walczak M, Stańczyk J, Szwałkiewicz-Warowicka E, Krawczyński MR, Wiśniewska M, Glazar R, Wolnik-Brzozowska D, Błońska-Polarczyk B, Ignyś A et al. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych ocena dwuletniej działalności. Pediatria Polska. 1999, Suppl. 6:260.

 115. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Mejnartowicz JP, Krawczyński MR, Krawczyński M, Balcar-Boroń A, Limon J, Gajewska E, Stańczyk J, Walczak M, Szwałkiewicz-Warowicka E, Wiśniewska M, Glazar R, Wolnik-Brzozowska D, Błońska-Polarczyk B, Ignyś A, Jankowski A, Juszczak P. Congenital Oesophageal Atresia – Population Based Study from Polish Registry of Congenital Malformations. Wrodzona niedrożność przełyku – XXII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Warszawa, 21–23.10.1999.

 116. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Krawczyński M, Glazar R, Mejnartowicz JP, Wysocki J. Znaczenie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródła danych dla planowania wielokierunkowej opieki medycznej nad dziećmi z wrodzonymi wadami rozwojowymi w regionie poznańskim (województwo wielkopolskie i częściowo lubuskie). Materiały Naukowe. Poznań, 1999.

 117. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Krawczyński MR, Mejnartowicz JP, Krawczyński M, Gajewska E, Limon J, Balcar-Boroń A, Walczak M, Stańczyk J, Szymański W. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako

 118. źródło identyfi kacji czynników teratogennych i mutagennych w środowisku, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Zagrożenia środowiskowe wieku rozwojowego. Legnica 5–7.06.1998.

 119. Limon J. Wady rozwojowe – uwarunkowania genetyczne. Sympozjum naukowo-szkoleniowe dla Pionu Położniczo-Ginekologicznego i Noworodkowego Makroregionu Gdańskiego. Jurata, 6.05.1998.

 120. Limon J. Wady rozwojowe - uwarunkowania genetyczne. Sympozjum szkoleniowe dla asystentów oddziałów położniczo-ginekologicznych woj. elbląskiego. Krynica Morska, 3.06.1998.

 121. Latos-Bieleńska A. Profi laktyka chorób genetycznie uwarunkowanych na przykładzie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. IV Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum. Gdańsk, 25–28.06.1998.

 122. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Krawczyński MR, Mejnartowicz J, Wolnik-Brzozowska D, Wiśniewska M, Glazar R, Zajączkowska J, Błońska-Polarczyk B, Krawczyński M, Gajewska E, Limon J, Balcar-Boroń A, Walczak M, Stańczyk J, Szymański W. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródło identyfikacji bliźniąt z wadami wrodzonymi. Szczecińska Konferencja Naukowa. Szczecin 14–15.08.1998.

 123. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako element poprawy opieki perinatalnej”. II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Katowice, 10–12.09. 1998.

 124. Latos-Bieleńska A, Juszczak P, Materna-Kiryluk A, Krawczyński MR, Krawczyński M, Stańczyk J, Walczak M, Gajewska E, Balcar-Boroń A, Limon J, Mejnartowicz JP, Wiśniewska M, Glazar R, Wolnik-Brzozowska D, Jankowski A, Błońska-Polarczyk B. Wady wrodzone odbytu i odbytnicy na terenie Polski objętym PRWWR w okresie od 1.03.1997 do 28.02.1998. XXI Sympozjum Chirurgii Dziecięcej: Wady wrodzone odbytu i odbytnicy. Łódź, 18–19.09.1998.

 125. Latos-Bieleńska A. Analiza epidemiologiczna wad wrodzonych u dzieci w wieku 0–2 lata na podstawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Warszawa, 22– 25.09.1998.

 126. Latos-Bieleńska A. Wady wrodzone – przypadek czy przeznaczenie. Poznańskie Dni Nauki i Sztuki. Poznań,16.10.1998.

 127. Latos-Bieleńska A. Założenia i realizacja PRWWR. Konferencja Naukowo-Kliniczna. Góra, 24.10.1998.

 128. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Krawczyński MR, Krawczyński M, Stańczyk J, Gajewska E, Balcar-Boroń A, Limon J, Mejnartowicz JP, Szymański W. Wady rozwojowe narządów płciowych, dane z PRWWR. IX Ogólnopolskie Dni Neonatologii: Endokrynologia okresu noworodkowego. Poznań-Kiekrz, 12–14.11.1998.

 129. Wiśniewska M, Wolnik-Brzozowska D, Glazar R, Krawczyński MR, Materna-Kiryluk A, Latos-Bieleńska A. Ocena wiarygodności Rejestru Wad Wrodzonych jako źródła identyfi kacji rodzin ryzyka genetycznego. Materiały zjazdowe XXV Jubileuszowego Kongresu Pediatrów Polskich. Wrocław, 17–20.09.1997, 408.

 130. Latos-Bieleńska A. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych- cele i założenia organizacyjne Doniesienia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Organizacja i zarządzanie w opiece zdrowotnej. Choroby cywilizacyjne. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu, 10–11.10.1997.

 131. Latos-Bieleńska A. Czynniki genetyczne w etiologii wad rozwojowych, Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wykład na spotkaniu Oddziału Poznańskiego Societas Humboldtiana Polonorum, 20.10.1997.

Aktualności

KONFERENCJA FUNDACJI SPINA 18.09.2021

20 sierpnia 2021

Fundacja Spina serdecznie zaprasza do udziału w konferencji w formie online pt. "Dostęp do leczenia i opieki, a jakość życia", która odbędzie się 18.09.2021 w godz. od 10.30 do 16.00. Konferencja prezentuje założenia PROGRAMU INKUBATOR POMOCY SIECI SOS DLA ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA oraz skupia się na aspekcie informacyjno- edukacyjnym i przeznaczona jest dla pracowników medycznych, opiekunów osób z rozszczepem kręgosłupa, podopiecznych fundacji. Zapraszamy do zapoznania się z programem: https://spina.com.pl/3299-2/ Rejestracja możliwa poprzez link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL53BN31D7Ipa4pzSGroRecuNLUQNsUpbxk1ZGUobg_6U_Cw/viewform

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: